Drahoslav Ryba

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba

Vážení přátelé,

rozvoj průmyslových technologií, energetiky, dopravy, zásahy do životního prostředí nebo extrémní projevy počasí způsobily, že se zásahová činnost Hasičského záchranného sboru ČR postupem doby výrazně rozšířila od zdolávání požárů k zásahům technickým, technologickým, zásahům při dopravních nehodách, živelních pohromách či jiných mimořádných událostech a krizových situacích. Na přelomu tisíciletí pak k zásahové činnosti a výkonu státního požárního dozoru přibyly také další úkoly z nezásahové oblasti - ochrana obyvatelstva, civilní nouzové plánování, koordinace integrovaného záchranného systému a krizové řízení.

S ohledem na neustále rostoucí počet přírodních a člověkem způsobených mimořádných událostí (migrační krize, terorismus, válečné konflikty včetně útoků s použitím chemických zbraní) a závažnost jejich následků nabývá na významu integrovaný přístup cílený ke snižování vlivu těchto nežádoucích jevů. Proto byla počátkem letošního roku představena Strategie rozvoje Hasičského záchranného sboru České republiky do roku 2021 s výhledem do roku 2030. Dnešní hektická doba si totiž namísto jednoduchých a krátkodobých řešení žádá řešení koncepční a dlouhodobá. A právě dlouhodobá koncepční řešení by měla přinést nová strategie HZS ČR.

Hasičský záchranný sbor České republiky se za dobu své existence díky své vytrvalé práci stal respektovanou a moderní organizací, mezi jejíž hlavní devizu patří kombinace všestrannosti s úzkou specializací, která je vlastní všem příslušníkům našeho sboru. Podle mého názoru dnes sbor představuje profesionální organizaci synergicky spojující svou tradiční hasičskou roli s požadavky na zajišťování bezpečnosti moderní společnosti. Ta je typická mj. svou velkou mírou vzájemné provázanosti s vývojem mezinárodního bezpečnostního prostředí, což má také přímé dopady pro úkoly HZS ČR - ať už je to např. připravenost na zvládání následků teroristických útoků nebo plnění úkolů ochrany obyvatelstva (civilní ochrany a obrany) také za vojenských krizových situací.

Nynější propojená a zesíťovaná společnost je čím dále více zranitelnější a musí tak čelit novým výzvám při ochraně obyvatelstva a její infrastruktury. To se projevuje v nových přístupech společnosti nejen k řešení následků negativních událostí, ale především v prevenci proti nim a v rozvoji materiálně technické připravenosti na ně.

Na tomto místě chci podtrhnout důležitost rozvoje materiální základny ve vybavení všech složek integrovaného záchranného systému. Na základě dobrých zkušeností máme zájem i nadále spolupracovat s osvědčenými tuzemskými i zahraničními dodavateli kvalitní zásahové výstroje, výzbroje a techniky. Dalším a stále významnějším faktorem je úzká mezinárodní spolupráce, spočívající v sousedské bilaterální a multilaterální podpoře při jejich řešení včetně poskytování materiální a humanitární pomoci.

Future Forces Forum je globální platformou, kde si všechny zúčastněné strany mohou vyměňovat informace a představovat nejnovější technologie, materiály a postupy v oblasti bezpečnosti. FFF rovněž představuje mezinárodní odbornou platformu setkávání odborníků z oblasti bezpečnosti a obrany, představitelů bezpečnostních sborů a složek a zástupců státní a veřejné správy.

Mám tu čest Vám sdělit, že se Hasičský záchranný sbor ČR v letošním roce opět zúčastní mezinárodní přehlídky a veletrhu obranných a bezpečnostních technologií Future Forces Forum 2018. HZS bude na výstavě prezentován nejen statickými ukázkami speciální zásahové techniky a dynamickými ukázkami zásahové činnosti, ale i aktivními vystoupeními na konferencích, které jsou součástí této mezinárodní přehlídky a veletrhu.

Jsem přesvědčen, že letošní ročník Future Forces Forum bude patřit mezi významná setkání odborníků z celého světa zabývajícími se problematikou obrany a bezpečnosti a umožní výměnu nejprogresivnějších zkušeností v této oblasti.

genmjr. Ing. Drahoslav RYBA
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.